Veiligheidscoördinatie

Veiligheidscoördinatie

Wat is een veiligheidscoordinator?

Een veiligheidscoördinator coördineert een bouwwerk inzake veiligheid en gezondheid.

Is een veiligheidscoordinator verplicht?

Het aanstellen van een veiligheidscoördinator is bij wet verplicht voor alle bouwwerken waar, door minstens 2 aannemers, gelijktijdig of achtereenvolgens werken worden uitgevoerd. En dit zowel tijdens het ontwerp als tijdens de bouwwerken zelf.

Wat doet thijco als veiligheidscoordinator voor u?

Tijdens de ontwerpfase: het opmaken van een veiligheids- en gezondheidsplan Tijdens de uitvoeringsfase: de controle van de naleving van dit V&G-plan door de verschillende aannemers op de werf, en het in orde brengen van de daarbij horende documenten.Na voltooiing van de werken: het opmaken van het post-interventiedossier, of beter gezegd, de identiteitskaart van uw bouwwerk.

Wie stelt een veiligheidscoordinator aan?

Bij werven kleiner dan 500 m²:

 1. de architect.
 2. indien er geen architect is, de aannemer.
 3. als laatste de opdrachtgever, indien deze de werkgever is.
 4. Bij werven groter dan 500 m²
 5. u, de opdrachtgever (ongeacht of u een particulier of onderneming bent)

Voor wie zijn de kosten van een veiligheidscoordinator?

Het contract wordt steeds opgesteld tussen de opdrachtgever (dit is meestal de bouwheer) en de veiligheidscoördinator. Ongeacht wie de veiligheidscoördinator aanstelt.

Bij Thijco kan u terecht voor deskundige veiligheidscoordinatie ongeachte het bouwproces en de aard van de werken. En dit alles volgens het KB betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen dd. 25 januari 2001.Kortom, bij Thijco heeft u de garantie op een sluitende veiligheidscoördinatie in ontwerp én uitvoering inclusief de afsluiting en de overhandiging van de documenten.

Referenties

Titel referentie

Titel referentie

Titel referentie

Titel referentie

Titel referentie

Titel referentie

Titel referentie

Titel referentie

Lid van de vereniging voor veiligheidscoördinatoren

 


EPB

Bij Thijco kan u ook terecht voor de combinatie van veiligheidscoördinatie en EPB-verslaggeving, waardoor u voor beiden slechts één aanspreekpunt heeft.

Wat is EPB-verslaggeving?

EPB staat voor Energie Prestatie en Binnenklimaat.

De ambitie die gepaard gaat met de energieprestatieregelgeving, is om de energieprestatie van nieuwe of te renoveren gebouwen in Vlaanderen te verbeteren.Thijco kan optreden als geregistreerd EPB-verslaggever voor uw bouwproject:

  • Indien u budgetgericht wenst te bouwen, helpen wij u tijdens het ontwerp van uw woning om op de meest budgetvriendelijke manier aan de EPB-regelgeving te voldoen.
  • Indien u meer energiegericht wenst te bouwen, adviseren wij u om een zo optimaal mogelijke energieprestatie te bekomen.

Is EPB-verslaggeving verplicht?

Alle woningen waarvoor vanaf 1 januari 2006 een aanvraag om te bouwen of verbouwen wordt ingediend, moeten een bepaald niveau van thermische isolatie, energieprestatie (isolatie, energiezuinige verwarmingsinstallatie, ventilatie, …) en een gezond binnenklimaat behalen.

Wat doet Thijco als EPB-verslaggever voor u?

  • Voor de start van de werken:
   • Wij dienen uw startverklaring met voorafberekening in bij het VEA (Vlaams Energie Agentschap),hetgeen minstens 8 dagen voor de start van de werkzaamheden moet gebeuren.
   • Wij leveren de voorafberekening af in de vorm van een uitgebreid advies-verslag. In dit advies staat duidelijk beschreven of de voorlopig gekozen (isolatie)materialen en systemen in orde zijn om te voldoen aan de verplichte EPB-eisen, en waar kan of moet worden bijgestuurd.
   • Wij geven u onze eigen EPB-vragenlijst mee, zodat u perfect op voorhand weet welke documenten en gegevens wij nodig hebben om, na voltooiing van uw bouwwerk, de EPB- eindaangifte in te dienen.
 • Tijdens de werken: Wij adviseren u verder tijdens uw bouwproces op alle vlakken.
 • Na voltooiing van de werken: Wij brengen uw EPB-eindverslag in orde en overhandigen u het EPB-certificaat met bijbehorende documenten.

Referenties

Titel referentie

Titel referentie

Titel referentie

Titel referentie

Titel referentie

Titel referentie

Titel referentie

Titel referentie

Overlegplatform voor energiedeskundigen

EPC

Naast veiligheidscoördinatie en EPB-veslaggeving is Thijco ook kundig in het opstellen van een EPC.Het aanbod van EPC-energiedeskundigen is groot. Er is echter een verschil, en dat begint bij een correct rapport en een snelle service. Om u verder te dienen, verzorgen wij ook de keuringen van de elektrische installatie en stookolietank.

Wat is een EPC

EPC staat voor EnergiePrestatieCertificaat. Dit is een energierapport dat aangeeft hoe energiezuinig een woning is. Daarnaast vermeldt het EPC een aantal toekomstgerichte energiebesparende adviezen voor die bepaalde woning. Een EPC is 10 jaar geldig, ook als de woning wordt verkocht of verhuurd. Thijco kan, als erkend energiedeskundige type A, een energieprestatiecertificaat voor uw woning opmaken.

Is een EPC verplicht?

Vanaf 1 januari 2012 moet op elke vastgoedadvertentie of -affiche verplicht de EPC-score van de woning of appartement in kwestie vermeld worden. Met andere woorden, het attest moet reeds opgemaakt zijn op het ogenblik dat de woning op de markt wordt gebracht (publiciteit wordt gevoerd).

wat doet thijco als opsteller van het epc voor u?

 • Wij nemen de volledige woning onder de loep, om te bepalen waaruit de muren, vloeren, ramen en deuren bestaan, evenals welke isolatiematerialen en verwarmingsinstallatie zijn geplaatst.
 • Wij stellen een energieprestatiecertificaat op waarin de energetische kwaliteit van het gebouw duidelijk wordt, alsook de adviezen om de energieprestatie van het gebouw te verbeteren.

Keuring rioleringen

Waarom keuring private waterafvoer?

In de praktijk blijkt dat de afkoppeling van hemel- en afvalwater op private percelen niet altijd correct wordt uitgevoerd. Een correcte uitvoering is nochtans van groot belang om de zuiveringsefficiëntie van rioolzuiveringsinstallaties te verbeteren en wateroverlast te voorkomen.Daarom is voortaan een keuring van uw private waterafvoer noodzakelijk. In de praktijk betekent dit dat we nagaan of uw waterafvoer voldoet aan de verplichtingen die opgelegd worden in uw stedenbouwkundige vergunning. Na de keuring ontvangt u een conformiteitsattest. Dit attest is nodig om een aansluiting op het openbaar afwateringssysteem te verkrijgen.

Is de keuring private waterafvoer verplicht?

Vanaf 1 juli 2011 is de keuring van de private waterafvoer verplicht in volgende gevallen: Voor de eerste ingebruikname (dit is onafhankelijk van wanneer de bouwvergunning wordt afgeleverd. Er is in principe niets verandert aan de manier van aanleg, vanaf 1 /07/11 worden deze privé-rioolstelsels enkel aan een keuring onderworpen); Bij belangrijke wijzigingen (onder belangrijke wijzigingen dienen te worden verstaan alle wijzigingen die de goede werking van het openbaar saneringsnetwerk kunnen bedreigen); Na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid, op verzoek van de exploitant; Bij de aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein, met de verplichting om af te koppelen op privédomein, conform de bepalingen van Vlarem.

Wat als mijn bouwvergunning dateert van voor 1 juli 2011?

Dan is een keuring niet noodzakelijk.Het is de datum waarop je de aansluiting of heraansluiting op de openbare riolering aanvraagt die bepalend is. Of rekening houdend met het aansluitreglement van de rioolbeheerder is het de werkelijke datum van aansluiting die beslissend is.Voor alle aanvragen na 1 juli 2011 moet een keuring gebeuren.

Keuring voor appartementsgebouwen?

Een appartement wordt aanzien als één woonblok, dus één keuringsattest voor het hele gebouw. Bij een nieuwbouwappartement wordt het keuringsattest afgeleverd aan de bouwheer.Bij een afkoppelingsproject levert de keurder levert het keuringsattest af aan de syndicus (hij zal ook de keuring aanvragen).

Wat doet thijco voor u als keurder private waterafvoer?

Aan de hand van de nodige documenten zullen wij vaststellen welke vereiste rioleringsonderdelen met betrekking tot uw perceel zijn.Aan de hand van een aantal testen ter plaatse stellen wij vast of het stelsel correct verbonden is.Na goedkeuring ontvangt u als bouwheer een conformiteitsattest welk nodig is om een aansluiting op het openbaar afwateringssysteem te verkrijgen.

Gecertificeerd keurder

Blowerdoortest

Wat is een blowerdoor-test

Een blowerdoor-test is een doeltreffend onderzoek naar luchtlekken in de woning. Met behulp van een ventilator wordt lucht in of uit de woning gepompt. Deze ventilator zorgt voor een luchtdrukverschil van 50 Pascal tussen de woning en de buitenlucht, welke bij het inblazen gelijkstaat aan een constante wind van 4 à 5 Beaufort op de gevels van de woning.Deze blowerdoor-test/luchtdichtheidsmeting gaat dus na hoeveel lucht binnen- en buitenstroomt in het gebouw (via kieren en spleten) als er kunstmatig wind op de gevels blaast.Door deze kunstmatige winddruk worden bestaande luchtlekken geaccentueerd. Met behulp van een infrarood-camera en rookdetectie kunnen deze lekken gelokaliseerd en duidelijk in beeld gebracht worden.

Wat zijn de voordelen van luchtdicht bouwen?

Luchtlekken beperken = Warmteverliezen beperken = minder stookkosten en daling CO2-uitstoot.
Verhoging van het wooncomfort (gecontroleerd aangenaam binnenklimaat, minder tocht, betere geluidsisolatie, …) Optimale werking van het ventilatiesysteem Problemen door condensatie worden verhinderd (vocht, schimmel) Betere brandveiligheid Een mogelijke vermindering van het E-peil van uw woning tot 15 punten!

Wat doet thijco voor u als uitvoerder van de luchtdichteidsmeting/blowerdoor-test?

Uitvoeren van een meting bij onder- en overdruk van het gebouw Het berekenen van het debiet en aantal luchtwisselingen Het lokaliseren van luchtlekken d.m.v. thermografische camera en rookstaafjes Advies geven bij het verhelpen van de gevonden luchtlekken Opmaken van een testrapport

Wanneer een blowerdoor-test uitvoeren?

Een blowerdoor-test doet men het best alvorens het gebouw volledig afgewerkt is.Het gebouw dient echter over een bepaalde afwerkingsgraad te beschikken (luchtdicht).Hiermee wordt bedoeld: bepleisterd en aanwezigheid van alle technieken (verwarming, ventilatie). Op deze manier kan men nog eventuele luchtlekken gemakkelijk opsporen en verhelpen.

Gecertificeerd voor luchtdichtheidsmetingen